Statuten

Statuten
Statuten InduMotion:

Status:    gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad    

TITEL I      ALGEMEEN

Artikel 1.                                 Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming “Indumotion”.

Artikel 2.                                  Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel, Villalaan 83, 1190 Brussel.

Deze kan op beslissing van de algemene vergadering overgebracht worden naar een andere plaats binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De vereniging valt onder het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

Artikel 3.                                 Doel

De vereniging heeft tot doel:

De fabrikanten, invoerders, verdelers en samenstellers van materiaal en componenten voor transmissie van mechanische, hydrodynamische, elektrische of elektronische vermogen en beweging, voor industriële hydraulica, pneumatica, automatisering en aanverwante technieken te groeperen.

Bij haar aangeslotenen de gevoelens van collegialiteit te bevorderen, de onderlinge morele steun te ontwikkelen.

Hun kennis uit te wisselen ten einde hun algemene arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

De elementen op te zoeken die gunstige wijzigingen kunnen brengen in hun gemeenschappelijke toestand; afzonderlijk of samen alle stappen te doen en alle maatregelen te treffen die zij nodig acht voor de beroepsbelangen van haar leden en voor haar algemene organisatie.

Zij kan alle juridische handelingen stellen welke nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van genoemd maatschappelijk doel.

Zij kan haar medewerking verlenen aan en zich interesseren voor elke activiteit die gelijkaardig is aan haar doel.

Artikel 4.                                 Organisatie

De vereniging is meester over haar interne orde die zij zal regelen aan de hand van een reglement over de punten die in deze statuten worden behandeld. 

Artikel 5.                                  Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II. - DE LEDEN

Artikel 6.                                 Samenstelling

De vereniging bestaat uit werkende of effectieve leden, zoals in de vzw-wet van 2 mei 2002 wordt bedoeld, natuurlijke of rechtspersonen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bezighouden (of bezighielden) met de fabricage of de verkoop van
materiaal voor transmissie van mechanische, hydrodynamische, elektrische of elektronische vermogen en beweging, industriële hydraulica, pneumatica, automatisering en aanverwante technieken.

Met de term “lid” wordt werkend of effectief lid bedoeld.

Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van drie.

Artikel 7.                                 Toetreding

De toetredingsaanvraag van een lid dient schriftelijk gericht te worden aan de raad van bestuur van de vereniging.

Zij moet ondertekend zijn door de kandidaat of door de personen die de rechtspersoon op geldige wijze vertegenwoordigen.

De toetredingsaanvraag impliceert van rechtswege de aanvaarding van de statuten en van de reglementen die eruit voortvloeien.

Het lidgeld wordt pro-rata berekend in functie van datum van toetreding.

Bij de toetreding wordt een bijkomende som gelijk aan de helft van de jaarlijkse bijdrage betaald.

De raad van bestuur beslist over de toetredingen die aanvaard worden wanneer ze een twee derde meerderheid van de stemmen behalen.
 
Het weigeren van een toetreding dient niet gemotiveerd te worden.

Artikel 8.                                 Ontslag

Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslag in te dienen bij de raad van bestuur van de vereniging per aangetekend schrijven.

Elk lid, dat de door hem verschuldigde bijdragen en of een andere dienst van de vereniging niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

Bij faillietverklaring wordt een lid van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

Artikel 9.                                 Uitsluiting

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen worden uitgesproken.

Het lid, bedreigd met uitsluiting, zal per aangetekende brief, worden opgeroepen tot een algemene vergadering om er uitleg te geven.

Genoemde vergadering zal uitspraak doen, zelfs wanneer betrokkene de oproeping niet beantwoordde.

De uitsluiting kan evenwel slechts met twee derden van de stemmen worden uitgesproken.

Artikel 10.                                Lidmaatschapsgeld

Elk jaar wordt het bedrag van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld vastgesteld door de algemene vergadering die de begroting goedkeurt binnen de hierna bepaalde perken.

Niemand is verbonden boven het bedrag van zijn lidmaatschapsgeld.

Dit bedrag mag niet meer dan 3 000 Euro bedragen.

Er mag tot geen enkele verhoging van de bijdrage boven dit maximum worden besloten, tenzij onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

De leden die ontslag nemen of die worden uitgesloten, evenals de wettelijke erfgenamen of vertegenwoordigers van een overleden lid, kunnen niet de totale of gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte bijdragen eisen en ze kunnen
evenmin aanspraak maken op het maatschappelijk bezit.

TITEL III. - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11.                                Samenstelling en stemmen.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging.

Elk lid beschikt over een stem.

De leden kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. 

De afgevaardigde zal aanwezig worden geacht.

Ieder lid mag ten hoogste twee volmachten hebben.

Artikel 12.                                Bijeenkomsten

Een gewone algemene vergadering van alle werkende leden heeft elk jaar plaats binnen de wettelijke termijnen.

De agenda moet bevatten:

1.             Goedkeuring van de rekeningen van het afgesloten boekjaar.

2.             Goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar.

3.             Vaststelling van het bedrag van het lidgeld voor het volgende jaar.

4.             De kwijting van de leden van de raad van bestuur.

Bovendien, wordt een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens als de raad van bestuur het nodig acht of wanneer daartoe een gemotiveerd verzoek, houdende de agenda, aan de raad van bestuur wordt gericht per aangetekende brief,
ondertekend door ten minste één vijfde van de leden.

Artikel 13.                                Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering worden per brief en/of e-mail namens de raad van bestuur verricht door de voorzitter of het secretariaat.

Zij bevatten de dagorde en moeten ten minste eenentwintig dagen op voorhand gebeuren behalve bij spoedgeval vastgesteld door de raad van bestuur.

De werkende leden hebben de mogelijkheid om tot veertien dagen op voorhand bijkomende agendapunten toe te voegen.

De definitieve dagorde wordt uiterlijk acht dagen op voorhand kenbaar gemaakt per post en/of e-mail.

Artikel 14.                                Bevoegdheid

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden binnen de perken van deze statuten en van de wet.

De algemene vergadering is bevoegd voor:

•              De goedkeuring van de jaarrekening

•              De goedkeuring van het budget

•              De goedkeuring van het lidgeld

•              De kwijting van de leden van de raad van bestuur

•              Het ontslag van de leden van de raad van bestuur

•              De benoeming van de leden van de raad van bestuur

•              Het aanvaarden van werkende leden

•              Het uitsluiten van werkende leden

•              De wijziging van de maatschappelijke zetel

•              De wijziging van de statuten

•              Het ontbinden van de vereniging

Zij kan slechts beraadslagen over de onderwerpen vermeld in de dagorde zoals deze in de oproeping is weergegeven.

Elk voorstel nopens een onderwerp dat onder de bevoegdheid valt van de algemene vergadering, ondertekend door een aantal leden gelijk aan een twintigste deel van het op de laatste jaarlijkse lijst voorkomend aantal, moet op de agenda van
de eerstvolgende vergadering worden geplaatst en vermeld worden in de oproepingsbrief tot deze laatste.

Voor de wijzigingen aan te brengen in deze statuten dient evenwel voldaan te worden aan de bijzondere voorwaarden van artikel 16.

Voor de ontbinding van de vereniging dient evenwel voldaan te worden aan de bijzondere voorwaarden van artikel 25.

Artikel 15.                                Bijeenkomst van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur.

Deze wijst een secretaris aan bij afwezigheid van de vaste secretaris.

De aanwezige leden van de raad van bestuur vervolledigen het bureau van de vergadering.

De vergadering is over het algemeen geldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en haar beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige stemmen, behalve in de gevallen waar de statuten of de wet het anders voorzien.

De beslissingen van de algemene vergadering worden in notulen vastgelegd.

Deze notulen worden opgemaakt door de secretaris en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris evenals door de leden van de vergadering die hierom verzoeken.

De notulen van de algemene vergaderingen kunnen worden ingezien na een vooraf gemaakte afspraak op de maatschappelijke zetel van de vereniging en/of op de websites van de vereniging.

De afschriften of uittreksels bij de rechtbanken of elders over te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van de raad van bestuur.

Artikel 16.                                Statutenwijziging

Alleen de algemene vergadering kan wijzigingen aanbrengen in de statuten.

Zij kan over deze wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beslissen wanneer het onderwerp hiervan speciaal werd vermeld in de oproepingsbrief en zo twee derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn.

Wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht met een meerderheid van twee derden van de stemmen.

Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op één van de doeleinden waarvoor de vereniging werd opgericht, is zij slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden meer dan tachtig procent wordt
goedgekeurd.

Zijn twee derden van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden; deze kan dan beraadslagen, welke het aantal aanwezige leden ook zijn.

TITEL IV. - DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17.                                Samenstelling

De vereniging wordt beheerd en vertegenwoordigd door de raad van bestuur. 

Deze bestaat - met inbegrip van de voorzitter, uittredend voorzitter, ondervoorzitter en de penningmeester – uit tenminste acht personen, door de algemene vergadering gekozen uit de gewone leden (natuurlijke personen, beherende vennoten van gewone leden niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen en bestuursleden van gewone leden rechtspersonen of personen
die door hen zijn aangewezen).

Het bestuur is zodanig samengesteld, dat alle technologiegroepen, indien deze dit wensen en daartoe kandidaten voorstellen, zijn vertegenwoordigd.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden, met inachtneming van hetgeen in dit artikel lid is gesteld. 

De voorzitter wordt verkozen voor een periode van twee jaren en is opnieuw verkiesbaar voor een tweede periode van twee jaren. 

De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. 

De voorzitter van het bestuur wordt uit haar midden gekozen.

Als bestuurslid is gekozen hij die, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen beslist het lot. 

In geval van één of meer vacatures in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de resterende bestuursleden.

Het is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te doen voorzien.     

Artikel 18.                                Beraadslaging

De raad van bestuur beslist als college, met andere woorden de beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige bestuurders.  

Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen.

De raad van bestuur beraadslaagt geldig indien minstens de helft van haar leden aanwezig zijn.

Artikel 19.                                Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de vereniging.

Zonder dat deze opsomming limitatief is, kan hij alle akten en overeenkomsten opmaken en verlijden, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen en vervreemden, hypothekeren, lenen, huurovereenkomsten van welke duur ook
sluiten, alle giften, legaten, subsidies en transfers aanvaarden, alle rechten verzaken, alle bevoegdheden verlenen aan mandatarissen van zij keuze die al dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen als eiser en als verweerder.

Hij kan ook het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan, alle sommen en waarden innen en ontvangen, alle geconsigneerde sommen en waarden afhalen, rekeningen openen bij de banken of bij het Bestuur van de Postcheques, op deze rekeningen alle verrichtingen doen en zo onder meer het afhalen van fondsen per cheque, giro- of overschrijvingsorder of per enig ander betalingsmandaat, banksafes huren, alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen, bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij, de brieven, telegrammen, colli's, aangetekende, al dan niet verzekerde zendingen afhalen; alle postwissels alsmede alle postmandaten of kwitanties verzilveren.

Artikel 20.                                Dagelijkse delegatie

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging, zoals omschreven in artikel 19, geheel of gedeeltelijk overdragen aan één zijner leden of aan een derde die al dan niet lid is.

Artikel 21.                                Vertegenwoordiging

De voorzitter wordt onder en door de gekozen bestuursleden verkozen. 

De Raad van Bestuur kan met een gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders het mandaat van de voorzitter beëindigen.

De akten, die de vereniging verbinden, behalve die voor het dagelijks bestuur, moeten, behoudens bijzondere delegatie van de raad, ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders.
 
De akten met betrekking tot het dagelijks bestuur worden ondertekend door de persoon die met dat bestuur is belast.

Artikel 22.                                Aansprakelijkheid

De bestuurders gaan, omwille van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat dat overigens kosteloos wordt uitgeoefend.

TITEL V. - TOEZICHTHOUDERS - COMMISSARIS

Artikel 23.                                Benoeming, opdracht

Ieder jaar kunnen op de gewone algemene vergadering twee toezichthouders benoemd die al dan niet lid zijn en die tot taak hebben toe te zien op alle verrichtingen van de vereniging en ze te controleren. 

Hiertoe zullen zij, zonder verplaatsing, kennis kunnen nemen van alle documenten (registers, notulen, briefwisseling) en alle geschriften in het algemeen van de vereniging.  De toezichthouders moeten aan de algemene vergadering het resultaat van hun opdracht voorleggen, samen met de voorstellen die zij gepast achten. 
De toezichthouders kunnen steeds door de algemene vergadering worden afgezet.  Hun mandaat is kosteloos.  Indien de wettelijke drempel wordt bereikt, zal een commissaris benoemd worden.

TITEL VI. - BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 24.                                Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Elk jaar, op 31 december, worden de boeken gesloten en maakt de raad van bestuur de rekening van het afgelopen boekjaar op en stelt de begroting voor het komende boekjaar op.   Deze documenten worden vervolgens onderzocht door de toezichthouders of de commissaris die daartoe door de algemene vergadering werden verkozen. 
Veertien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, worden deze stukken, zonder verplaatsing, ter beschikking gesteld van de leden op het secretariaat van de vereniging.

TITEL VII. - ONTBINDING, VEREFFENING, TOEKENNING VAN RECHTSMACHT

Artikel 25.                                Ontbinding

De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden op beslissing van de algemene vergadering, die handelt onder de wettelijke voorwaarden hiervoor vereist.  In geval van vrijwillige ontbinding, zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden bepalen.  Het maatschappelijk bezit, na aanzuivering van de schulden en lasten, zal de  bestemming krijgen welke de algemene vergadering eraan geven zal voor zover deze worden aangewend voor een
of meer belangeloze doelstelling(en).

Artikel 26.                                Rechtsmacht

Voor alle betwistingen, wordt er aan de bevoegde rechtbanken van Brussel rechtsmacht toegekend.

Artikel 27.                                Toepasselijke wet

Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten is voorzien, wordt geregeld door de Wet over de verenigingen zonder winstoogmerk van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.

Meer nieuwsberichten